Accueil a Kannerbetreiung zu Rodange

Accueil vun de Kanner an der Gemeng Péiteng a speziell zu Rodange – Mail un den Här Buergermeeschter, de Schäffen- a Gemengerot an un de Service Maison Relais an de Service Ecole fondamentale Gudden Owend,  Mir hunn zwee Meedercher an der Ecole ….  (aus Schutz ginn déi perséinlech daten hei net publizéiert) Mir si viru kuerzem Gewuer ginn, dass eis Dagesmamm, d´Madamm…